اخبار محیط زیست

تجزیه زباله در طبیعت چقدر طول می کشد؟

زباله ای که در طبیعت رها می شود ممکن است …

محیط زیست
4 ماه،3 هفته
1175
1