عذر خواهی رییس جمهور از ملت ایران

عذر خواهی رییس جمهور از ملت ایران

به گزارش یوزنیوز، آقای روحانی گفت اگر در این مدت در قسمت هایی نتوانستیم آنچنان که لیاقت مردم است عمل کنیم، از مردم عذر خواهی می‌کنم.رییس جمهور بیان کرد من همچنان در این سال ها جشن ملی که اگر در این هفت سال و نیم در قسمت هایی نتوانستیم آنچنان که لیاقت مردم ایران بوده  از ملت ایران عذر خواهی می‌کنم.  شکی  ندارم در  ایام های پیش رو سال‌های بهتری برای ملت ایران خواهد بود.